ពិព័រណ៍ក្រុមហ៊ុន

ពិព័រណ៍ Shanghai Bauma

យើងបានចូលរួមនៅក្នុងពិព័រណ៍ Shanghai Bauma ។

ពិព័រណ៍សៀងហៃ (1)
ពិព័រណ៍សៀងហៃ (2)
សៀងហៃ-ពិព័រណ៍-១

ពិព័រណ៍ទីក្រុងប៉េកាំង

យើងបានចូលរួមក្នុងការតាំងពិព័រណ៍នៅទីក្រុងប៉េកាំង ហើយអតិថិជនជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍លើផលិតផលរបស់យើង។

ពិព័រណ៍​ទីក្រុង​ប៉េកាំង (1​)
ពិព័រណ៍​ទីក្រុង​ប៉េកាំង (4)
ពិព័រណ៍​ទីក្រុង​ប៉េកាំង (2​)
ពិព័រណ៍​ទីក្រុង​ប៉េកាំង - ៥
ពិព័រណ៍​ទីក្រុង​ប៉េកាំង (3)
ពិព័រណ៍​ទីក្រុង​ប៉េកាំង - ៦